Privacy

Versie dd. 28 april 2018


Wat is het?

Deze privacy notice geeft aan hoe uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden. En met ons bedoelen we: Optiek De Pauw
Tiensestraat 30
3000 Leuven
BE 0417 235 404
Om het makkelijk te houden zullen we onszelf hierna ODP noemen.

Door het geven van persoonsgegevens op deze website, via email of in onze winkel, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacy notice en ga je er dus mee akkoord, alsook met de verwerking ervan.
ODP respecteert je persoonlijke levenssfeer. Op dit ogenblik werden onze bestanden nog niet aangegeven bij de Privacy Commissie, maar dit zal gebeuren voor het einde van de maand april 2018.
Deze notice geeft je ook informatie over de mogelijks te volgen procedure bij een opvraging van je gegevens of het laten verwijderen van je gegevens.In deze volgt ODP de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de anti-spambepalingen en de beschrijvingen volgens het recht van de elektronische economie.Tevens verklaart ODP zich bijkomend in regel te stellen met de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Persoonsgegevens van 27 april 2016 en dit voor het einde van de maand april 2018.

De verantwoordelijke voor de verwerking is ODP in de persoon van Birgit De Pauw, zaakvoerder.

Welke gegevens verzamelen we?

ODP verzamelt de gegevens van haar klanten in op verschillende niveau's.
Deze laatste 2 zijn enkel van toepassing bij online bestellingen.
ODP kan gegevens van u op verschillende manieren vergaren:
- door gebruik te maken van cookies op de website
- via registratie op de website
- via een aankoop of een actie in de winkel
- via haar online social media kanalen, zijnde Twitter en Facebook. In deze zijn de gebruiksvoorwaarden van de sociale platformen gangbaar.

Meer over de cookies: de website van ODP maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen zoals uw IP-adres om de herkomst en het surfgedrag te bepalen. Deze gegevens zijn anoniem en kunnen de identiteit van personen of bedrijven niet achterhalen, maar hebben als belang om de online dienstverlening in zijn geheel te kunnen verbeteren. Deze worden gemeten via onze eigen website en met de externe tool Google Analytics.

Persoonsgegevens die gevraagd worden in de winkel ten gevolge van een aankoop of bij het uitdrukken van interesse in extra nieuws of acties van ODP zullen enkel gebruikt kunnen worden indien hier expliciete toestemming voor gegeven werd. Dit formulier is steeds ter inzage bij ODP.
De gegeven toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken of herbekeken en dit zonder motivering.

ODP geeft in geen geval gegevens door aan derden, niet via verkoop, noch verhuur. Uitzondering van mogelijke overdracht is een eventuele verkoop of reorganisatie van ODP waarbij een deel of het geheel van de bedrijfsactiviteiten worden overgedragen en waarbij u op redelijke termijn op de hoogte zal gesteld worden.
Bijkomende uitzondering is bij een gerechtelijk bevel of een dwingende wetgeving.

Termijn

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard, gebruikt en verwerkt voor de duur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de klantenrelatie die wij met u hebben. Dit is eveneens afhankelijk van de soort aankoop of de gegeven interesse in één of meerdere communicatiemogelijkheden.

Rechten

U kan steeds de persoonsgegevens die wij van u hebben inkijken. U kan ons vragen deze te verbeteren of aan te passen, alsook de verwerking en het gebruik ervan te beperken. Tevens kan u het recht nemen om deze gegevens volledig te laten verwijderen. 
Dit kan via contactname met ODP in de winkel of via email naar de zaakvoerder en tevens beheerder van de persoonsgegevens: birgit@optiekdepauw.be 
Indien er op één of andere manier geen gevolg wordt gegeven aan de vraag uw rechten uit te oefenen kan u klacht indienen bij de Belgische Privacy commissie.

Veiligheid

ODP verbindt zich ertoe uw gegevens in alle vertrouwen te behandelen en er ook voor te zorgen dat deze op een veilige manier bewaard worden. Dit om te voorkomen dat gegevens bij derden terecht komen terwijl zij hier geen recht toe hebben. 
Zelf dient u steeds uw eigen toegang of code tot een platform van ODP in alle veiligheid te bewaren. 

Aangifte

Voor de verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Belgische Privacy commissie.